Menighedsrådsvalg

At folkekirken er en lokal kirke kommer til udtryk i det medlemsdemokrati, som folkekirken styres af. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Rådet vælges for fire år ad gangen af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Valget foregår i november måned i de år, hvor årstallet kan deles med fire. Alle medlemmer af folkekirken, som er over 18 år og som bor i sognet, har valgret.

Hvis der kun er opstillet en kandidatliste gennemføres menighedsrådsvalget som såkaldte fredsvalg - d.v.s. at der ikke gennemføres nogen egentlig afstemning.

Antallet af medlemmer afhænger af sognets størrelse. Gjøl Menighedsråd består af 6 medlemmer samt sognets præst. Desuden deltager en repræsentant for kirkepersonalet i menighedsrådsmøderne uden stemmeret.

Blandt de læge rådsmedlemmer vælges en formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer og sekretær.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menig­heds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt - fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. Gjøl menighedsråds opgave: 

 • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
 • at deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • at forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber
 • at ansætte personale ved kirke og kirkegård
 • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsten
 • at administrere kirkens ejendom, herunder kirke, kirkegård, sognegård og præstegård
 • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
 • at arrangere og afholde sognearrangementer i kirke og sognegård
 • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård
 • at deltage i valg af provstiudvalg og stifts-udvalg.

Ud over selve rådet er det nedsat flere udvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, kirkebladsudvalg og valgbestyrelses-udvalg.

Menighedsrådets vision og mål

Pjece, der beskriver Gjøl Menighedsråds vision og mål, kan hentes her.

Møder

 • Gjøl Menighedsråd holder møde i Gjøl Sognegård kl. 19 den tredje tirsdag i hver måned (juli og december måned undtaget).
 • Alle møder er offentlige (en del af mødet kan dog være lukket), og alle er velkomne til at overvære møderne og følge med i menigheds-rådets arbejde.

Nyheder/info

 • Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde og andre relevante nyheder i Gjøl Kirkeblad, der udkommer 4 gange om året.
 • Referater fra rådsmøderne kan ses i kirkens våbenhus samt her på kirkens hjemmeside.
 • Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådet - en liste over medlemmer kan ses her