Kirkesanger ved Gjøl Kirke

En stilling som kirkesanger ved Gjøl Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på ca. 500 timer årligt.

Stillingen vil efter nærmere aftale kunne udvides til at omfatte ledelse af kirkens voksen- og børnekor.

Kirkesangeren skal bl.a.

- forestå ledelse af salmesangen ved gudstjenester på søn- og helligdage og ved øvrige kirkelige arrangementer og andagter.

- deltage i kirkelige handlinger (vielser, begravelser, bisættelser, særskilte dåbshandlinger, m.m.).

- bede ind- og udgangsbøn

- bistå graveren ved den praktiske forberedelse og gennemførelse af de kirkelige handlinger.

Det forventes at du har en stemme, så du kan lede menighedens sang i nært samarbejde med kirkens organist, og er i stand til selv at indstudere nye melodier. Herudover forventer vi, at du er engageret, loyal og pligtopfyldende, samt at du er god til at samarbejde og kan møde de mennesker, der kommer i kirken med venlighed og hjælpsomhed.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.              

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Niels Eske Nyhus, tlf. 40827373.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Niels Eske Nyhus på mail 8426fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.02.19

Der vil blive indhentet børneattest.
Det sker i Gjøl sogn

Ingen begivenheder fundet.